Privacy Policy

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.gemstar.pl (dalej strona).
2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest IDEAZONE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 67/309, kod 02-781. NIP: 5242689864, KRS: 0000338261.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nasze działania są ukierunkowane na ochronę danych osobowych użytkowników na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Dane zbierane na stronie

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone dane wymagane w formularzu kontaktowym,
– poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w ramach badań ankietowych
3. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
4. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Prawo i obowiązki użytkownika

1. Do przekazanych poprzez formularz kontaktowy przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
2. Użytkownikowi przysługuje:
– prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopi danych,
– prawo poprawiania swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób wykorzystania danych

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym oraz wysłania informacji o charakterze handlowym.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważnione osoby przez Administratora na potrzeby obsługi procesu udzielenia odpowiedzi na pytania w formularzu kontaktowym.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne w zakresie działania strony.
4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.

Postanowienia końcowe

1. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.
2. Administrator zastrzega sobie do zmiany w polityce ochrony prywatności aplikacji, na które może wpłynąć między innymi rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz dalszy rozwój strony.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
4. W razie pytań lub wątpliwości odnośnie zapisów polityki prywatności prosimy o kontakt mailowy: ideazone@ideazone.pl